• Tập huấn Logistics dành cho lãnh đạo
  • Tư vấn chiến lược hoạt động vận tải, giao hàng;
  • Tư vấn chiến lược hoạt động kho hàng – phân phối;
  • Tư vấn chiến lược hoạt động toàn chuỗi cung ứng;
  • Tư vấn sử dụng phần mềm Quản lý Vận tải (TMS);
  • Tư vấn sử dụng phần mềm Quản lý Kho hàng (WMS);
  • Tư vấn sử dụng phần mềm Quản lý Chuỗi cung ứng (SCM);
  • Tư vấn sử dụng Hệ thống Quản lý Quy trình (BPMS).