• Khoá học nghiệp vụ ngắn hạn/dài hạn về logistics (FIATA, AFFA,…);
  • Khoá học nghiệp vụ ngắn hạn/dài hạn về Dịch vụ Hàng không (CI);
  • Khoá học nghiệp vụ ngắn hạn/dài hạn về hàng hoá nguy hiểm (DG);
  • Khoá học đào tạo kỹ năng mềm, kế hoạch phát triển nghề nghiệp;
  • Khoá học thực hành: sử dụng các phần mềm trong hoạt động logistics.