• Các khoá học nghiệp vụ ngắn hạn (20 chương trình)
  • Các khoá nâng cao chuyên sâu (Phân tích dữ liệu, Lập kế khoạch, Mua hàng, Bán hàng, Phân phối, Marketing,…)
  • Các khóa học Kinh doing trực tuyến (Mua hàng, Bán hàng, Dịch vụ)Chương trình logistics theo tiêu chuẩn ASEAN (AFFA)
  • Chương trình logistics theo tiêu chuẩn Thế giới (FIATA)
  • Chương trình Nâng cao Quản trị chuỗi cung ứng (FIATA);
  • Khoá học nghiệp vụ Chuyên ngành Hàng hóa hàng không (CI);
  • Khoá học nghiệp vụ Chuyên ngành về Hàng hoá nguy hiểm (DG).
  • Khoá học thực hành nâng cao: Điều hành hệ thống Công nghệ ứng dụng trong logistics.