• Tập huấn Logistics dành cho lãnh đạo các trường
  • Tư vấn, xây dựng, chuyển giao chương trình đào tạo CLC Logistics;
  • Tư vấn chiến lược nâng cao kỹ năng chuyên môn cho sinh viên;
  • Tư vấn chương trình nâng cao năng lực giảng viên;
  • Chuyển giao công nghệ Đào tạo – Thực hành.